به نـدرت پیـدا می شن آدمــایی که ... بهشون مـحبت بکنـی و بعـدش پشیـمـون نشـی ..

 

 

 

 

گاهی باید بی رحم بود! نه با دوست... نه با دشمن! 
بلکه با خودت!
و چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می خوابانی توی صورت خودت !


ادامه مطلب ...