اشتباهم این بود

 

 که فکر میکردم

 

هرچه میخواهم

 

,بدست می اورم.یا تو

 

لایق خواستن من نبودی

 

 که به دستت

 

نیاوردم ؟؟؟