گاهی باید با تمام وجود زنانگیت را خرج کنی...!!

گاهی باید با تمام وجود مردانگیت را خرج کنی...!!

نــه در تــخــت خــواب...!!

در مــشـــکلات...!!

در بـاهـم بــودنـهـا...!!

در کوتاه آمدن ها...!!


در روزگار سردو گرم...!!

در ادامه راه حتی پیاده...!!

آن موقع هست که میتوانی به زنانگیت افتخار کنی...!!

آن موقع هست که میتوانی به مردانگیت افتخار کنی...!!