اتاقی میخواهم

اتاقی میخواهم برای تن فروشی هایم

ولی در ان دنبال عکسی نگرد

عکسی از جسم بی روحم پیدا نخواهی کرد

تن فروشی فقط فروختن یک جسم نیست

فروختن جسم بی روح نیست

تن فروشی میکنم نه با جسم خسته ام

با ذهنی که هر لحظه از ان کسی میشود