میخواستم روزی با بوسه بر لبهایت ارامش پیدا کنم

ولی چندی است که روزگارم تغییر کرده وبا بوسه بر لبان هر غریبه ای

عقده های با تو بودن را خالی میکنم