دیوار فرو میریزد 
خیالی نیست
من باز همین جا .....منتظرت میمانم ...
میخواهم وقتی برگشتی .
حس کنم تازه از عاقوشت بیرون امده ام
جایی میمانم که برای اخرین بار در بغلت ارامش گرفتم