کاشکی پسربودم 

اون موقع میتونستم از خونه بزنم بیرون

یه زندگی مجردی