پارسال با او زیر باران راه میرفتم

                        امسال راه رفتن او را با دختر دیگری

            در زیر باران اشک هایم دیدم

  شاید پارسال اشک دختر دیگری بود