گفتم: تمام وجودم از ان تو بود    مشکلم چیست که رهایم میکنی؟؟؟

      گفت:    

                  ان قدر خوبی که حالم را به هم میزنی