خداوندا چرا دل افریدی

جرا این دل را عاشق افریدی

اگر عاشق شدن جرم و گناه است

چرا سیمای زیبا افریدی