به جز حضور تو  

هیچ چیز این جهان پیکرانه را 

                                           حتی عشق را ....