هفت تا اسمون پر از گلای یاس و میخک

با صد تا دریا پر از عشق و اشتیاق و پولک

ی قلب عاشق با ی حس بیقرار و کوچک

فقط میخواد بهت بگه   دوست دارم