میگن دنیا ی حافظس و زنا قسمت فراموش شده ی ان هستند.