جذاب ترین کلمه  اشنایی

متین ترین کلمه  دوستی

ارامبخش ترین کلمه  محبت

پاکترین کلمه   وجدان

تلخ ترین کلمه  تنهایی

زشت ترین کلمه خیانت

سخت ترین کلمه  جدایی