دست کدوم غزال بدم بغض دل عاشقم          پشت کدوم بهانه ی باز پنهون کنم هق هقم

گریه نمیکنم نرو .اه نمیکشم بشین                حرف نمیزنم بمون.بغض نمیکنم ببین

نوازشم کن و ببین عشق میریزه از صدام       صدام کن ببین که باز غنچه میده ترانه هام

اگرچه من به چشم تو قدیمی ام.کمم.گمم      ولی اتشفشان پر تلاطمم.