بدین افسونگر وحشی نگاهی

مزن بر چهره رنگ بی گناهی

شرابی تو شراب زندگی بخش

شبی مینوشمت خواهی نخواهی