در نیمه های شب

جز من که با خیال تو میگشتم غریب

جز من که در کنار تو میسوختم غریب

تنها ستاره بود که میسوخت

تنها نسیم بود که میگشت