خدا تنها معشوقی است که عاشقان زیادی دارد  و هیچگاه یکی از عاشقان او به دیگری حسودی نمیکند