نیمه های شب

در نیمه های شب

جز من که با خیال تو میگشتم غریب

جز من که در کنار تو میسوختم غریب

تنها ستاره بود که میسوخت

تنها نسیم بود که میگشت

/ 0 نظر / 9 بازدید