عشق و قلب

عشق ودوست داشتن باید از قلب ها سرچشمه گیرد و اثبات ان احتیج به گذشت زمان دارد و هر دوست داشتنی و عشقی هم منتهی به ازدواج نیست وهیچ ازدواجی ثمره عشق نیست.کلمه عشق زیباست .پس نباید عشق را گرفتار زندگی کرد.باید عشق رادر سینه نگه داشت و پنهان کرد

/ 0 نظر / 8 بازدید