بی تو...

گفتمش بی تو چه میباید کرد  

عکس رخساره ی ماهش را داد

                                             گفتمش همدم شب هایم کو؟؟

                                            تاری از زلف سیاهش راداد

وقت رفتن همه را می بوسید

به من از دور نگاهش را داد

                                            یادگاری به همه داد و به من

                                            انتظار سر راهش را داد

/ 0 نظر / 9 بازدید