خلوت با خیالت

مکن از خواب بیدارم خدایا  

                                    که دارم خلوتی خوش با خیالش

چرا حافظ چو میترسیدی از هجر

                                            نکردی شکر ایام وصالشمنتظر

/ 1 نظر / 10 بازدید