دفاع مقدس

روحش به عرش  جسمش مفقود در زمین است

در ان زمانه رفتند  صدها هزار دارا

در این زمانه گشتند ده ها هزار "دارا"

هنگام جنگ دارا گشته اسیر و در بند

دارای این زمانه با بنزش رود به دربند

دارای ان زمانه بی سر درون کرخه

سارای این زمانه در کوچه با دوچرخه

در ان زمانه سارا به جبهه ها عجین شد

در این زمانه ناگه چادر لباس جین شد

با چفیه ای که گلگون از خون صد چو داراست

سارا خود از برای جلب نظر بیاراست

ان مقنعه ور افتاد جایش فوکل در امد

سارا به قول دشمن از املی در امد

دارا و گوشواره  حقا که شرم دارد

در دست هایش امروز او بند چرم دارد

با خون  و چنگ و دندان  دشمن ز خانه راندیم

اما به ماهواره در خانه اش کشاندیم

جای شهید  اسم خواننده روی  دیوار

انها به جبهه رفتند اینها شدند طلبکار

یا رب تو شاهدی به اعمالمان یکایک

بدم المظلوم یا الله عجل فرجه ولیک

/ 0 نظر / 10 بازدید