ثی

مُخـــآطَبـِ خــآصٌِــ عــآشِقــآنِــهـ هــآیـ  مَـــنـ ،

دِلَـمـ خیـــلیـ گِــرِفــتـهـ ،

کـــآشــکیـ میـ دیــدیـ ایـــنـ تَنــــهــآییـ هـــآرو ،

کــآشــکیـ  میـ خــونــدیـ ایـــنـ  عــآشِقــآنِــهـ هـــآرو ،

کــآشــکـیـ حِـــسـ میــ کَـــردیـ ایـــنـ حــآلـ و هَـــوآ رو....

دَســتَم بِــهـ نِــوِشــتَــنـ نِمــیـ رهـ ،

بِبَخـــشـ ...

 

مُخـــآطَبـِ خــآصٌِــ عــآشِقــآنِــهـ هــآیـ  مَـــنـ ،

دِلَـــمـ بَــدجــوریـ  گِـــرِفــتِـهـ

بــِـهـ دآدَمـ بــِــرِس قَـــبلـ اَز ایـــنکِــهـ

بــآوَر کُـــنَــم وآسِــهـ هَمیـــشهـ رَفــتــیـ ...

 

/ 0 نظر / 34 بازدید