گفت و گفتم

گفت:      سرنوشت من و تو از هم جداست

گفتم:     این بهانه است  قلب من بازیچه دل هاست   

گفت:      تقصیر خودت بود  عشق تنها در قصه هاست

گفتم:      اگر عشق در قصه هاست  پس جرا با من عهد بستی؟؟

گفت:      تو اشتباه کردی که به پای من نشستی 

/ 0 نظر / 10 بازدید